Regulamin świadczenia usług aplikacji webowej i mobilnej tenis4U

1. DEFINICJE
 1. Aplikacja - system teleinformatyczny tenis4U w skład którego wchodzi serwer internetowy oraz aplikacja mobilna rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez PC Company Sp. z o.o.i rozpowszechniany pod nazwą tenis4U. Aplikacja przeznaczona jest dla klientów i służy do zarządzania swoim kontem w serwisie, korzystania z usług dodatkowych w serwisie oferowanych przez tenis4U, oraz dokonywania rezerwacji usług przez klientów w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Usługodawców.
 2. tenis4U – PC Company Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000519490, o numerze NIP: 8133693934, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł. Termin może zostać zastąpiony określeniem “My”.
 1. Rezerwacja - Dokonanie rezerwacji u Usługodawcy przez klienta za pomocą aplikacji.
 1. Klient - Osoba fizyczna która ukończyła co najmniej 15 lat lub posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba prawna korzystająca z aplikacji tenis4U, która założyła konto w celu skorzystania z usług oferowanych przez aplikację i Usługodawców, zwany również “Użytkownikiem”. Na potrzeby lepszego odbioru termin „Użytkownik” może zostać zastąpiony został określeniem „Ty”
 1. Usługodawca - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba prawna wykorzystująca system teleinformatyczny tenis4U w celu prowadzenia swojej działalności, oferująca usługi rezerwacji i usługi dodatkowe klientom, zwany również “Obiektem sportowym”
 1. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z aplikacji w celu dokonania rezerwacji lub skorzystania z usług dodatkowych oferowanych przez aplikację u Usługodawcy lub tenis4U.
 1. Usługi dodatkowe - Usługi inne niż rezerwacje, do których wymagane jest konto użytkownika i są realizowane całościowo lub częściowo przez Usługodawcę i aplikację tenis4U, w tym m.in. usługę zapisów i wzięcia udziału w turniejach i ligach, usługę powiadomień, tworzenie konta użytkownika, prezentacja dostępnych terminów do rezerwacji, zarządzanie swoim kontem.
 1. Usługi firm trzecich - Usługi dostarczane przez firmy zewnętrzne, niezbędne do świadczenia naszych usług w systemie.
 2. Konto użytkownika - Konto klienta (Twoje) w Aplikacji
 3. Rejestracja - Proces założenia konta użytkownika w aplikacji tenis4U
2. OGÓLNE WARUNKI UMOWY
Kiedy używasz naszych usług, zgadzasz się na postanowienia niniejszego regulaminu 2.1. Korzystając z usług dostarczanych przez tenis4U zgadzasz się na warunki poniższego regulaminu. Regulamin dotyczy serwisu internetowego, aplikacji mobilnej i wszystkich usług dostarczanych przez tenis4U Świadomość przetwarzanych danych - akceptacja polityki prywatności serwisu 2.2. Nasza polityka prywatności określa sposób przetwarzania Twoich danych osobowych. Korzystając z usług dostarczanych przez tenis4U akceptujesz ją. Treść polityki prywatności dostępna jest tutaj: https://tenis4u.pl/wp-content/uploads/2018/07/Polityka-prywatno%C5%9Bci.pdf Dodatkowe warunki 2.3. Korzystanie z niektórych Usług może podlegać dodatkowym warunkom. Warunki dodatkowe będą wymienione w niniejszej Umowie lub zostaną przedstawione użytkownikowi do akceptacji w celu skorzystania z dodatkowej usługi. Możliwość zmiany i aktualizacji regulaminu 2.4. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie zaczną obowiązywać wraz z jego publikacją. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i edycji niniejszego dokumentu. Jeżeli będziesz korzystał z naszych usług po jakichkolwiek zmianach, oznacza to, że je zaakceptowałeś. Jeżeli nie zgadzasz się ze zmianami, możesz usunąć swoje konto w serwisie wysyłając wiadomość na [email protected] . Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że przeczytałeś i rozumiesz niniejszy regulamin. Usługi firm trzecich 2.5. Aplikacja tenis4U do świadczenia swoich usług wykorzystuje usługi firm trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Korzystasz z tych usług na własne ryzyko. Dostawcy usług trzecich posiadają swoje własne umowy oraz polityki prywatności.
3. KONTO UŻYTKOWNIKA I REJESTRACJA 
 1. tenis4U udziela Ci niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej licencji udzielonej na czas korzystania z aplikacji ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej licencji, na korzystanie z aplikacji w celu dokonania rezerwacji u usługodawców i korzystania z usług systemu.
 2. Klientem może być jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli jesteś niepełnoletni, musisz posiadać zgodę Twojego opiekuna prawnego lub ustawowego, jeżeli chcesz korzystać z naszych usług. Dokonując rejestracji w serwisie i aktywując swoje konto oświadczasz, że posiadasz taką zgodę.
 3. Jesteś zobowiązany, do podania prawdziwych i kompletnych danych. Podane przez Ciebie dane nie mogą naruszać praw i dóbr osobistych osób trzecich. Oświadczasz, że jesteś uprawniony do zawierania umów drogą elektroniczną z usługodawcą.
 4. Zakładając konto użytkownika w serwisie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności tenis4U i dostawców usług firm trzecich.
 5. Konto użytkownika jest niezbędne do świadczenia usług. Zgodnie z naszą polityką prywatności, możesz w każdej chwili zgłosić chęć jego usunięcia na adres e-mail: [email protected]
 6. Konto użytkownika możesz założysz dokonując na stornie internetowej https://app.tenis4u.pl/#/signup ,lub korzystając z aplikacji mobilnej.
 7. Twój numer telefonu podany podczas rejestracji w systemie stanowi również Twój unikalny identyfikator w systemie. Twoje konto staje się aktywne dopiero po procesie rejestracji tj. wpisania kodu SMS otrzymanego na numer telefonu, który podałeś podczas założenia konta.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do pozbawiania Cie prawa korzystania z Serwisu, jak również możemy ograniczyć oferowanie przez nas usługi, w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności gdy:
 9. Podałeś nieprawdziwe dane podczas tworzenia konta użytkownika, lub takie, które naruszają dobra osobiste osób trzecich;
 10. Dopuścisz się naruszenia dóbr osobistych za pośrednictwem Serwisu;
 11. Dopuścisz się innych zachowań, które zostaną uznane przez nas za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub sprzeczne z celami wykorzystania Serwisu lub danej usługi;
 12. Nie przestrzegasz regulaminu;
 13. Wykorzystujesz dane osób trzecich pozyskanych w serwisie w celach innych niż realizacja usługi;
 14. Przekazywania dostępu do konta osobom trzecim. g. Nie wywiązywania się z zasad i regulaminów Obiektów Sportowych, z których usług korzystasz h. Po otrzymaniu trzech ostrzeżeń w aplikacji tenis4U
4. REZERWACJE
 1. tenis4U udostępnia możliwość dokonania rezerwacji przez klienta za pośrednictwem swojej strony internetowej, widgetu znajdującego się na stronie internetowej obiektu sportowego lub przez aplikację mobilną.
 2. Korzystanie z rezerwacji możliwe jest wyłącznie po akceptacji niniejszego regulaminu i polityki prywatności. W wyjątkowych sytuacjach, Obiekt sportowy może nałożyć dodatkowe ograniczenia związane z rezerwacją, zgodne ze swoimi wewnętrznymi regulacjami i zasadami rezerwacji, na które tenis4U nie ma wpływu.
 3. Warunki świadczenia usług przez obiekt określają jego regulaminy. Klient dokonując rezerwacji oświadcza, że rozumie i zapoznał się z treścią regulaminu obiektu, w którym dokonuje rezerwacji.
 4. Wraz z chwilą dokonania dyspozycji rezerwacji wyrażasz zgodę na przekazanie obiektowi, w którym dokonywałeś rezerwacji Twoich danych osobowych, które są niezbędne do realizacji świadczonej usługi przez usługobiorcę. Usługodawca staje się wtedy administratorem Twoich danych osobowych.
 5. tenis4U nie jest stroną umów, a jedynie udostępnia Serwis i aplikację mobilną w celu nawiązania kontaktu pomiędzy Usługodawcą a użytkownikiem serwisu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie za niedopełnienie obowiązków usługodawcy, czy należyte wykonanie umowy. Nie ponosimy również odpowiedzialności wobec Usługobiorców za dokonanie płatności za usługę.
 6. Nie pobieramy żadnych opłat za korzystanie z aplikacji, z wyłączeniem sytuacji, gdzie zostało to jasno określone w regulaminie usługi, z której chcesz skorzystać, zostałeś o tym poinformowany i wyraziłeś na to zgodę.
 7. Dokonując rezerwacji wyrażasz zgodę na kontakt z Tobą bezpośrednio przez usługodawcę lub za pośrednictwem tenis4U, poprzez wiadomości SMS, wiadomości E-mail czy kontakt telefonicznego w celach niezbędnych do realizacji usługi.
 8. Z poziomu systemu posiadasz możliwość anulowania swojej rezerwacji. Zasady anulowania określa regulamin Usługodawcy.
 9. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Pamiętaj, że bez niektórych danych usługodawca i my, nie będziemy mogli zrealizować usługi rezerwacji i usług dodatkowych.
5. ROZGRYWKI TENISOWE
 1. tenis4U udostępnia możliwość zapisywania się poprzez aplikację do turniejów i lig tenisowych organizowanych przez tenis4U, Polski Związek Tenisowy jak i kluby tenisowe, które korzystają z systemu tenis4U.
 2. Korzystanie z rozgrywek tenisowych jest bezpłatne, chyba, że zostało to wyraźnie zaznaczone podczas korzystania z usługi. Nie uwzględnia to opłaty wpisowego jakie pobierają podmioty współpracujące za organizację turnieju i ligi.
 3. Korzystanie z rozgrywek tenisowych możliwe jest wyłącznie po akceptacji niniejszego regulaminu i polityki prywatności.
 4. Wraz z chwilą dokonania zapisu do turnieju lub ligi wyrażasz zgodę na przekazanie obiektowi, w którym dokonywałeś zapisu Twoich danych osobowych, które są niezbędne do realizacji świadczonej usługi przez usługobiorcę. Usługodawca staje się wtedy administratorem Twoich danych osobowych.
 5. Wraz z chwilą zapisu do turnieju lub ligi Twoje dane osobowe wypełnione w profilu użytkownika za wyjątkiem numeru telefonu i adres e-mail będą dostępne dla pozostałych osób korzystających z aplikacji.
 6. Wraz z chwilą rozpoczęcia turnieju lub ligi Twoje dane osobowe wypełnione w profilu użytkownika w tym Twój numer telefonu będą dostępne dla graczy, z którymi bezpośrednio rywalizujesz w rozgrywkach.
 7. Biorąc udział w jakichkolwiek rozgrywkach tenisowych prowadzonych poprzez aplikacje tenis4U wyrażasz zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych wypełnionych w profilu użytkownika za wyjątkiem numeru telefonu i adres e-mail, historii swoich startów oraz wyników w nich osiągniętych wraz z zajmowanym miejscu w ogólnopolskim rankingu dla pozostałych osób korzystających z aplikacji.
 8. Biorąc udział w rozgrywkach przeprowadzanych przez aplikację tenis4U oświadczasz, że nie masz przeciwwskazań do uprawiania sportu i udziału w turniejach tenisowych
 9. Biorąc udział w rozgrywkach przeprowadzanych przez aplikację tenis4U oświadczasz, że wyrażasz zgodę na użycie zdjęć wykonanych podczas rozgrywek w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych prowadzonych przez tenis4U.
6. USŁUGI DODATKOWE
 1. tenis4U udostępnia usługi dodatkowe, takie jak usługę zapisów i wzięcia udziału w turniejach i ligach, czy możliwość otrzymywania powiadomień o turniejach, o własnych rezerwacjach i innych powiadomień związanych z korzystaniem z aplikacji tenis4U. Usługi te świadczone są przez tenis4U i powiązane są z usługodawcą, których ta usługa dotyczy. Do skorzystania z nich wymagane jest posiadanie konta klienta.
 2. Korzystanie z dodatkowych usług jest bezpłatne, chyba, że zostało to wyraźnie zaznaczone podczas korzystania z usługi.
 3. W przypadku, gdy korzystasz z opcji powiadomień, wyrażasz zgodę na przesłanie do Ciebie informacji drogą elektroniczną w postaci wiadomości SMS lub powiadomienia PUSH z wiadomością, przez naszą aplikację.
7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA 
 1. Twoje konto założone w serwisie może być wykorzystywane tylko przez Ciebie.
 2. Oświadczasz, że nie będziesz przekazywał osobom trzecim do niego dostępu,
 3. Oświadczasz, że podczas korzystania z usług tenis4U nie będziesz:
 4. Przekazywał treści niezgodnych z prawem, o charakterze seksualnym, godzących w uczucia innych,
 5. Przekazywał żadnych treści godzących w prywatność innych;
 6. Zakłócał działania naszych usług, kopiował, modyfikował, rozpowszechniał i reprodukował całości lub części aplikacji,
 7. Próbował uzyskać dostępu do usług lub powiązanych systemów w sieci w sposób niedozwolony,
 8. Publikował lub zamieszczał na serwerze wirusów, exploitów, trojanów, malware lub innego złośliwego oprogramowania,
 9. Wykorzystywał oprogramowania do automatycznego lub ręcznego pobierania fragmentów lub całości strony,
 10. Pozyskiwał dane lub wykorzystywał w sposób inny niż określa to usługa, w szczególności do celów tzw. “data miningu”, “parsowania”, czy systematycznego pobrania i indeksowania strony,
 11. Obchodził ustalonej struktury nawigacyjnej serwisu.
8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TENIS4U
 1. My, jako dostawca usług zawsze staramy się zapewnić jak najlepszą jakość dostarczanych przez nas rozwiązań. Dołożymy wszelkich starań, aby nasze usługi były dostępne przez jak największy okres czasu i działały niezawodnie.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za dane opublikowane w naszym Serwisie przekazane przez Obiekt Sportowy. Dołożymy wszelkich starań, aby zawsze były one aktualne, dotyczy to w szczególności dostępności rezerwacji wybranych terminów i obiektów, oraz cen. Dane te zarządzane są przez usługodawcę.
 3. Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe na skutek korzystania z naszej aplikacji, które powstały wyłącznie z naszej umyślnej winy.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do dowolnego modyfikowania usług, wyłączenia ich, trwałego lub czasowego usunięcia funkcjonalności w serwisie bez informowania klientów o tym fakcie.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas korzystania z naszych usług (z wyłączeniem punktu 7.3), a w szczególności za:
 6. Funkcjonowanie i dostępność usług firm trzecich, z którymi współpracujemy, ze szczególnym wskazaniem na funkcjonowanie systemów płatniczych;
 7. Szkody spowodowane niepoprawnym działaniem aplikacji mobilnej i serwisu;
 8. Szkody spowodowane działaniem osób trzecich;
 9. Szkody spowodowane przez klientów związane z niepoprawnym wykorzystywaniem usług, publikacją treści zastrzeżonych w regulaminie, nieprzestrzeganiem regulaminu;
 10. Szkody poniesione przez klientów, które miały związek z zablokowaniem lub usunięciem konta z Systemu;
 11. Szkody poniesione przez klientów spowodowane zawarciem umowy z usługodawcą w przypadku, gdy nie dopełnił obowiązku wynikających z tej umowy, zrobił to niewłaściwie, lub częściowo, lub nie wypełnił go wcale;
 12. Rzetelność, autentyczność i kompletność danych podanych w naszym serwisie zarówno przez klientów jak i usługodawców;
 13. Problemy i szkody wynikłe z powodów problemów technicznych sieci teleinformatycznej lub błędów w funkcjonowaniu lub konfiguracji oprogramowania z którego korzystasz do obsługi naszych usług;
 14. Szkody wynikłe na skutek braku ciągłości usług;
 15. Zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego zaprzestania świadczenia wybranych lub wszystkich usług ze względu na prace konserwacyjne, modyfikacje serwisu lub z powodu braku dostępności usług firm trzecich, z których korzystamy w celu dostarczenia usługi.
 16. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania konta użytkownika w sytuacji:
  - naruszenia lub łamania regulaminu i zasad przyjętych przez obiekty sportowe;
  - naruszenia lub łamania zasad rezerwacji ustalonych na obiektach sportowych;
  - naruszenia nietykalności cielesnej i osobistej innego gracza przebywającego na obiektcie korzystającego z systemu tenis4U
9. REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące realizacji usługi pomiędzy Tobą, a obiektem (usługodawcą) należy kierować na adres e-mail lub telefonicznie podany na stronie usługodawcy.
 2. Wszelkie problemy techniczne, nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu, czy reklamacje dotyczące działania naszych usług należy zgłosić na adres [email protected] - prosimy o podanie jak największej ilości szczegółów, które pomogą nam w jej rozpoznaniu.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. Zastrzegamy sobie prawo, do wydłużenia tego okresu, jeżeli rozpatrzenie reklamacji z przyczyn niezawinionych przez nas wydłuży się.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od Ciebie, jeżeli te które podałeś podczas zgłaszania reklamacji są niekompletne, lub gdy wymaga tego rozpatrzenie reklamacji. Wyjaśnienia i dodatkowe informacje powinny być przesłane przez Ciebie w terminie 7 dni. Jeżeli tak się nie staje, zastrzegamy sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez jej rozpatrzenia.
 5. Nasza decyzja dotycząca reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
10. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. W celu skorzystania z naszych usług wymagane jest posiadanie urządzenia, które pozwala na dostęp do internetu i przeglądarki internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe konfiguracje urządzeń lub problemów z połączeniem internetowym.
 2. Ponosisz pełne koszty i pełną odpowiedzialność za zakup potrzebnych urządzeń wymaganych do korzystania z naszych usług i zapewnienie połączenia z internetem w Twoich urządzeniach (urządzeniu).
 3. System do prawidłowego działania wymaga włączonej obsługi “cookies” tzw. ciasteczek w przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące przetwarzania ciasteczek znajdziesz w naszej polityce prywatności.
11. PŁATNOŚCI INTERNETOWE 
 1. W niektórych przypadkach, usługodawca udostępnia możliwość płatności internetowych za usługę. Płatność realizowana jest przez system płatności Przelewy24.pl praz Tpay.com (zwanymi dalej “Operatorem płatności”). Tenis4U nie jest instytucją finansową, dostawcą usług płatniczych ani instytucją płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 2. tenis4U nie gromadzi i nie przetwarza żadnych informacji dotyczących kart płatniczych klienta, czy identyfikatorów logowania do systemów bankowości. Przechowywany jest jedynie identyfikator płatności otrzymany od operatora płatności, służący wyłącznie w celu realizacji usługi, który pozwala na określenie, czy płatność została zrealizowana poprawnie.
 3. Operatorem płatności jest firma: a) Przelewy24 - system płatności należy do spółki: PayPro SA ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości b) Tpay - system płatności należy do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości
 4. Korzystanie z płatności internetowych wiąże się z akceptacją dodatkowych regulaminów, dostępnych pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin oraz https://tpay.com/polityka-prywatnosci
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności internetowych należy zgłaszać bezpośrednio u usługodawcy lub operatora płatności. Reklamacje dotyczące usług płatniczych, które zgłosisz nam zostaną przekazane bezpośrednio usługodawcy lub operatorowi płatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia rozpatrzenia reklamacji przez usługodawców i operatora płatności.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania nowego regulaminu. Jeżeli nie zgadzasz się ze zmianami, możesz usunąć swoje konto w serwisie wysyłając wiadomość na [email protected] . Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że przeczytałeś i rozumiesz niniejszy regulamin.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i obowiązujące przepisy prawa polskiego.